• Als passadissos i saletes d’estar s’ha de parlar en veu baixa, recorda que estàs a un centre de ioga on mantenir un ambient tranquil i no sorollós és primordial.
 • A les classes de ioga és important que estiguis practicant en silenci per treballar la concentració i l’interiorització dels sentits, també evidentement per respecte als companys que també busquen aquest espai de silenci per a poder treballar l’atenció interna.
 • Per raons higièniques cal portar mat pròpi (màrfega específica per a ioga) i netejar-lo amb freqüència. Si vens a provar o no en tens en pots llogar un (2€) abans d’adquirir el propi, ja que n’hi ha de molts tipus, de diferents materials, grips, gruixos… (et podem aconsellar quin és el més adequat per a tu i per a la teva pràctica, tot depèn de si ets de suar molt o no i també del tipus de pràctica que escullis).
 • Per a les pràctiques dinàmiques és molt recomenable portar una toballola i una samarreta de recanvi si et cal.
 • No hi ha cap roba específica per practicar ioga o pilates. Roba còmoda que et permeti ejecutar bé els exercicis.
 • Desa el material utilitzat al seu lloc un cop finalitzada la sessió.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de se abonat.
 • Es pot reservar els 6 dies per endavant.
 • Si hi ha rebuts pendents el sistema no deixa fer reserves.
 • Pots anul·lar o canviar l’hora de les reserves des del teu  perfil a l’apartat “les meves reserves”.
 • Tens fins una hora abans de la classe per poder anul·lar-la.
 • Important: les reserves compten com a classe assistida.
 • No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, excepte les programades per a aquesta franja d’edat .
 • Les activitats infantils són a partir de 4 anys.
 • No es pot entrar a la sala fins que no t’ho indiqui el professor corresponent. Cal esperar als llocs habilitats.
 • No es pot accedir a la sala amb bosses d’esport, calçat, bolsos, mòbil, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • Cal ser puntual. Si arribes tard a classe de ioga no entris a la sala fins que no hagin acabat la interiorització inicial, i quan entris fes-ho en silenci i calmadament.
 • Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l’any a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.
 • Determinades activitats dirigides tenen limitació d’aforament. Els usuaris s’hauran d’informar dels procediments per la reserva de places.
 • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo-articular o altres, que pugui comportar un risc per la salut, cal avisar al personal de recepció i el professor.
 • QUOTES: Les classes de les quotes s’han de fer durant el mes, per tant no són acumulables ni recuperables fora d’aquest.
 • ABONAMENTS: pagant una import de 10€ es pot ampliar 30 dies més la data de venciment.
 • No es pot fer recuperació de classes per cap tipus de malaltia ni lesió.
 • És permetrà excepcions de recuperació d’una classe NOMÉS SI és culpa nostra (falta el professor, no es dóna la classe quan toca, etc..)
 • Respecteu l’espai.
 • Està totalment prohibit menjar dins dels vestidors.
 • Els infants menors de 5 anys podran entrar al vestuari corresponent amb el pare o mare. A partir d’aquesta edat hauran de canviar-se sols als vestidors corresponents.
 • Les bosses personals cal guardar-les als estants o guixetes, no deixar-les sobre els bancs dels vestuaris perquè les persones que ho necessitin puguin seure per canviar-se.
 • No hi ha dutxes.
 • Només poden utilitzar aquest servei els abonats al centre.
 • El lloguer de taquilla comporta l’acceptació de la normativa d’ús de la mateixa.
 • El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancària (o efectiu o targeta el primer període). Si vol donar de baixa el servei ho ha de comunicar al servei d’atenció a l’abonat abans del dia 25 del mes en curs.
 • Si per qualsevol motiu un abonat vol rescindir aquest servei abans del termini contractat, no s’abonarà la diferencia.
 • L’abonat es l’únic responsable de la tanca i de l’estat de conservació de la taquilla. Qualsevol pèrdua o desperfectes ocasionats seran responsabilitat de l’abonat.

Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. L’organització no es farà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets ni serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

 • No està permès fumar a cap espai de la instal·lació (Llei 42/2010, de 30 de desembre).
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, a excepció dels gossos pigall.
 • L’organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.
 • A la recepció del centre, hi ha a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments i/o reclamacions.
 • L’ús dels espais o serveis per part dels clients s’haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota. Queda totalment prohibit accedir a les activitats de pagament sense abonar la quota, abonament, classe aïllada, classe de prova o classe particular. En cas contrari pot suposar la baixa de l’abonament.
 • La Direcció es reserva el dret d’admissió.
 • El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre.
 • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo-articular o altres, que pugui comportar un risc per la salut, cal avisar al personal de recepció i el professor.
 • El primer pagament és en efectiu (metàl·lic) o tergeta al centre i la resta de mensualitats per domiciliació bancària.
 • No es podrà accedir a les classes sense haver realitzat prèviament el pagament de la mensualitat.
 • No es cobren mitges quotes o quotes proporcionals.
 • Les quotes trimestrals, semestrals i anuals (que tenen descompte, sent econòmiques que les mensuals) s’han d’efectuar en efectiu al centre, no es domicilien.
 • Els rebuts per domiciliació bancària es giraran a partir del dia 7 de cada mes. Només domiciliem les quotes mensuals.
 • Les quotes trimestrals, semestrals i anuals (que tenen descompte, sent econòmiques que les mensuals) no es domicilien, s’han d’efectuar en efectiu al centre.
 • Tot i sol·licitar la domiciliació bancària al’hora de realitzar la inscripció, la matrícula i la primera quota s’ha de pagar en efectiu al centre o amb  targeta de crèdit si es fa online. La quota ja quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes.
 • No assistir a les classes no eximeix del pagament.
 • La quota es paga tots els mesos de l’any, excepte les classes infantils que van com el curs escolars i només es paga els mesos de curs, a l’estiu no hi ha classes. Classes d’adults si que n’hi ha durant tots els mesos de l’any.
 • La Matricula només es paga al inscriure’s. No és anual. Només en cas de donar-se de baixa s’haurà de tornar a abonar al re-incriure’s.
 • Les ofertes amb descompte o matrícula gratis no s’apliquen si la baixa ha sigut fa menys de 3 mesos. Consultar promocions: https://www.ingravitt.com/promos/
 • En cas de deixar de pagar un o més mesos i voler retornar si que s’haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es considerà baixa.
 • L’import de la matrícula no es retorna en cas de baixa.

IMPORTANT: si no pots venir més avisan’s tramitant la baixa, l’aforment al centre és limitat i necesitem saber les places que s’alliberen.

Els cursos infantils que van per cursos escolars no han d’abonar la matricula cada any. Nomès en cas de no haver finalitzat el curs (baixa prèvia) o tenir rebuts pendents s’haurà de tornar a abonar.

 • Els canvis de quota cal notificar-los abans del dia 25 del mes anterior, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent.
 • Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.
 • Les normes són iguals per tothom. No hi ha excepcions.
 • La baixa cal notificar-la abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent.
 • Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.
 • En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI, i les dades del Banc o Caixa per tal de domiciliar els rebuts si no s’utilitza la modalitat de pagament anticipat.
 • L´import de la quota d’inscripció i la matricula , cal abonar-lo a recepció (o bé online a traves de la web www.ingravitt.com) per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’usuari, o per pagament anticipat abans de la primera classe del mes en curs.
 • L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit a la recepció del centre o al correu info@ingravittt.com abans del dia 25 del mes en curs, les rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.
 • Quan un abonat desitgi tramitar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació o al mail info@ingravittt.com abans del dia 25 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la matrícula.
 • En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.
 • Els rebuts impagats porten un recàrrec de 6€ per la seva nova tramitació administrativa.

Aquest centre , està considerat com espai de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.
Les infraccions a les normes de conducta seran:

 • L’ús inadequat de les instal·lacions, del material o de l’equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, o al normal desenvolupament d’activitats.
 • Impedir l’ús de la instal·lació o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
 • Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació .
 • El deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
 • L’agressió física o verbal al personal de la instal·lació o un altre usuari.
 • La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
 • Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
 • Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d’un usuari o de la pròpia instal·lació.
 • La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
 • Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l’entitat o dels seus usuaris.
 • L’incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
1. SANCIONS

La sanció corresponents a les infraccions ,serà la suspensió dels drets d’abonat.

2. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ

Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l’infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats. RD Ed. A Maig 2013

3.RESPONSABLES
 • Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
 • Quan les actuacions constitutives d’infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
4. PROCEDIMENT

Davant d’una suposada infracció, l’actuació a seguir serà la següent:

 • La Direcció del Centre lliurarà a l’usuari un comunicat on se li informarà de l’expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l’abonat no podrà fer ús de les instal·lacions.
 • L’usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d’un termini de 10 dies a partir de la data que s’envia aquest document.
 • Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l’interessat l’acord pres.

PROCÉS DE COMPRA

Hauràs d’omplir un formulari amb les teves dades per inscriure’t al curs, taller, abonament, masterclass que s’ofereixen a la nostra plataforma web, en el qual estàs interessat. Una vegada enviat el formulari, rebràs un correu electrònic de confirmació i el número de compte per realitzar el pagament. Recomanem que comproveu les dades personals per evitar errors en la realització dels certificats que rebràs, en el teu domicili, una vegada acabat el curs de formació o altres tallers.

PAGAMENT

Actualment, tenim diverses opcions per realitzar el pagament: transferència bancària, efectiu i pagament amb targeta de crèdit.

És important que, a l’hora de realitzar el pagament per transferència bancària o ingrés, indiquis la referència que t’hem facilitat i el teu nom complet.

INCIDÈNCIES

En el cas de observar o patir alguna incidència del nostre producte o servei, demanem ens ho feu saber a la següent adreça: gestio@ingravitt.com. INGRAVITT treballarà per solucionar la incidència.

CANVI DE TALLER, CURS, FORMACIÓ, ESDEVENIMENT, …

No s’acceptaran canvis una vegada finalitzada la matrícula o inscripció.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Només s’admetrà la devolució dels diners del curs, taller, masterclass, abonament, entre altres, en el cas de l’anul·lació de l’activitat formativa per part d’INGRAVITT o en el supòsit que algun dels professionals es posi malalt. L’import serà retornat a través del mateix mètode que es va fer el pagament o es canviarà per un altre servei o producte que el client pugui estar interessat. 

L’import de la paga i senyal per reservar la plaça en formacions, cursos o tallers no es reembolsable.

El client disposa de 14 dies naturals per poder sol·licitar la devolució del servei/producte comprat des del dia de la compra. Passat aqust període de temps, ja no s’acceptarà la devolució.

DRET DE DESISTIMENT

D’acord amb l’article 101, 97.1.i) i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa del dret de desistiment dels alumnes amb la matrícula finalitzada: hi ha 14 dies naturals per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap mena de penalització, mitjançant el nostre formulari de desistiment.

El desistiment consisteix en l’anul·lació total amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els catorze dies naturals després de formalitzar-la.

Si exerceixes el teu dret de desistiment de qualsevol dels cursos, tallers, abonaments, o masterclass, INGRAVITT procedirà a la devolució, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, del pagament que hagis efectuat, a comptar des de la data en què acceptem la sol·licitud.

COMPETÈNCIES JUDICIALS

Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

CONTACTE

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: gestio@ingravitt.com

*La Direcció del centre Ingravitt es reserva el dret de modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre.
La Direcció es reserva també el dret d’interpretació de les normes en cas d’existir diferents interpretacions de la mateixa.
El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

WhatsApp chat